”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.”

Utbildning

Svåra samtal – samtalsmetodik för chefer

Utbildningen är uppbyggd på upplevelsebaserad inlärning. Detta innebär att en väsentlig del av kursen består av rollspel med syftet att träna fiktiva situationer och uppleva hur egna känslor och mönster påverkar förmågan att använda sin intellektuella och rationella kunskap. I kursen ges även verktyg för att upprätta en tydlig struktur med syfte och mål för samtalet. Grunden är att den som håller samtalet skall styra detsamma utifrån den roll vederbörande har samt det sammanhang i vilket det genomförs. En väsentlig förutsättning för att lyckas med detta är att kunna möta och hantera de egna känslor som uppstår i mötet med motparten.

Anmäl intresse

Konflikthantering

Hur ser mina egna konflikthanteringsstrategier ut? Vad har jag i min egen ryggsäck avseende konflikter? Har jag förmågan att välja konflikthanteringsstrategi utifrån situation och sammanhang? Vad är mina egna blinda fläckar? Är en konflikt en oenighet eller sättet vi är oeniga på?

Konflikthantering ser jag som ett område där vi behöver arbeta med att definiera ett gemensamt problem – inte ensidigt beteende eller attityder hos motparten. Detta vet vi ofta intellektuellt men vi kan tappa perspektiven när affekten går igång och vi förlorar perspektiven. I utbildningen ges beskrivningar och bilder av detta samt verktyg hur vi kan förebygga samt hantera den akuta konflikten. Pedagogiken grundar sig i upplevelsebaserad inlärning och rollspel är ett betydande inslag i utbildningen.

Anmäl intresse

Tillämpad krispsykologi

Borg Psykologtjänst erbjuder utbildningar inom tillämpad krispsykologi som anpassas speciellt till kundens önskemål. Insatserna varierar mellan enstaka föreläsningar till mer genomgripande utbildningsinsatser där vi kombinerar föreläsningar med praktiska övningar och rollspel.

Exempel på innehåll i en utbildningsinsats
kan vara:

 • kriskunskap och krisstöd
 • hot och våld på arbetsplatsen
 • kriskommunikation
 • konflikthantering
 • fysiskt självskydd (via extern partner)
 • beredskapsplaner
 • gruppsykologi
 • professionellt förhållningssätt
 • att hantera stress
 • att möta svåra klienter
 • kränkande särbehandling
 • avlastningssamtal och debriefing

Se broschyr (PDF)

Kontakta oss för närmare diskussion och planering.

Anmäl intresse

Motiverande samtal

I samverkan med leg. psykolog och psykoterapeut Margaretha Drougge erbjuds utbildning i motiverande samtal.
Motiverande samtal (MI) är en professionell evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor bli motiverade till förändring när det gäller framförallt livsstilen. Det kan handla om användande av alkohol, droger och rökning men även exempelvis sexuellt riskbeteende, dåliga matvanor, för lite motion och spelberoende. Metoden kan även användas på andra problem. MI används inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminalvård och olika rehabiliteringsverksamheter. Det har i undersökningar visat sig att hjälparen får en sänkt stressnivå och färre hamnar i utmattningstillstånd då de använder sig av motiverande samtal i sitt arbete.

Bakgrund

Motiverande samtal är en metod som utvecklades på 1980-talet av den amerikanske psykologen och professorn William R Miller som på 1970-talet började arbeta med missbruksproblem utifrån kognitiv beteendeterapi.I studier visade Miller att enbart rådgivarens empatiska lyssnande minskade klientens problematik. Forskningen indikerade att motstånd och förnekande i behandlingen är fenomen som uppstår i relationen mellan klient och behandlare, istället för att vara personliga drag hos klienten.Den första boken i motiverande samtal, Motivational Interviewing, publicerades 1991 och skrevs av Miller tillsammans med psykologen Stephen Rollnick, verksam i Storbritannien. Rollnick har sedan kommit att utveckla korta tillämpningar av motiverande samtal för användning inom hälso- och sjukvård. Fokus är att medvetandegöra vilka hälsorisker olika beteenden har och att väcka intresse för förändring.

Se broschyr (PDF)

Anmäl intresse

Personlighetsstörningar

Att möta och förstå människor som lider av en

PERSONLIGHETSSTÖRNING

Vad är ett professionellt förhållningssätt?

Möter du klienter i ditt arbete som väcker starka känslor av ilska, rädsla eller skuld hos dig? Att drabbas av intensiva känslor eller att bli nedvärderad kan göra det mycket svårt att agera professionellt.

I mötet med människor med till exempel borderline, narcissistisk eller paranoid personlighetsstörning uppstår ofta olika typer av svårigheter. Med ökad kunskap och konkreta strategier kan ni i personalgruppen bli bättre på att hantera och bemöta klienter med denna typ av problematik.
Vi erbjuder en halvdagsutbildning på er arbetsplats
med föreläsning, interaktiva rollspel, handledning och diskussion.

I föreläsningen får deltagarna en genomgång av de vanligast förekommande personlighetsstörningarna.

I rollspelen utgår vi från konkreta situationer på er arbetsplats. Deltagarna får i mindre grupper möta personer med olika personlighetsstörningar. I diskussionen ges möjlighet att utbyta erfarenheter och få handledning kring hur man kan hantera liknande situationer på arbetsplatsen.

Vi har under fyra års tid framgångsrikt arbetat med utbildning kring personlighetsstörningar inom Kriminalvården i Västra Götalandsregionen.

Kostnad:

10-16 deltagare: 7500:-
17-24 deltagare: 10 000:-

Anmäl intresse

Kontakt

Borg Psykologtjänst AB

Christer Borg
Leg. psykolog / leg. psykoterapeut
Tel: 070-658 50 16

E-post: borg@comhem.se
Hemsida: www.borgpsykologtjanst.se